Công ty Cổ phần Giày Bình Định (BDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BDF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.4E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.75E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.6E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2967.7419    
PE dự kiến   3.7065    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A