Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BDB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0384683212E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E9   -3.63239796E8   -6.05
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -3.63239796E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1022.8656    
P/E dự kiến   4.7905    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A