Công ty Cổ phần Dược Becamex (BCP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.091E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.48E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   555.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   613.8614    
P/E dự kiến   11.8919    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A