Công ty Cổ phần Dược Becamex (BCP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.588019638E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.7042049E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   669.3576    
P/E dự kiến   14.9397    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A