Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.98771320319E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.7E11   2.125739413242E12   186.47
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.7E11   1.78431499583E12   156.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   4.0503244E11   N/A   N/A
EPS dự kiến   23005.8564    
PE dự kiến   0.8595    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A