Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.7E11   2.037718678736E12   268.12
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.7E11   1.7771079687506667E12   233.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   562.9179    
PE dự kiến   41.2849    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A