Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   144,260,000,000   57,289,765,002   19.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   120,000,000,000   48,545,128,818   20.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   10   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,383.76    
P/E dự kiến   16.26    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0%