Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI: OTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.29197208639E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3625E11   1.51638401791E11   111.29
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.1E11   1.24307320244E11   113.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1268.4481    
P/E dự kiến   33.0325    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A