Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.8603303452E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3625E11   8.9732736544E10   16.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.1E11   7.3988834264E10   16.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1268.4481    
P/E dự kiến   21.0493    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A