Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4426E11   4.0351869383E10   27.97
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E11   3.1363922896E10   26.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   10.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1383.7615    
P/E dự kiến   17.9222    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A