Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.408037734866667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3625E11   1.5169553214933334E11   83.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.1E11   1.2429742815733333E11   84.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1268.4481    
P/E dự kiến   30.7857    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A