Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.26680390128E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3625E11   9.7021436516E10   35.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.1E11   8.0215279738E10   36.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1268.4481    
P/E dự kiến   23.6509    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A