Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.58595351856E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.02930280194E11   6.3564768256E10   15.44
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0986247341E10   1.2352628956E10   3.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   749.8327    
P/E dự kiến   10.2556    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A