Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,829,928,000,000   1,212,184,292,232   33.12
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   94,696,000,000   82,795,033,184   43.72
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   75,757,000,000   45,856,922,298   30.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   721.46    
P/E dự kiến   8.25    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A