Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.829928E12   1.651698567143E12   90.26
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.4696E10   8.7587527517E10   92.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.5757E10   2.2637868935E10   29.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   701.4163    
P/E dự kiến   9.2812    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A