Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.9808E12   1.113383739023E12   56.21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.122E11   4.7163309814E10   42.04
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.943E10   -1.4694772939E10   -16.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   828.0114    
PE dự kiến   6.6545    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A