Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.829928E12   1.324695907488E12   54.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.4696E10   8.671547338666667E10   68.68
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.5757E10   9.574752404E9   9.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   701.4163    
P/E dự kiến   7.2282    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A