Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   32,600,000,000   14,894,409,945.33   34.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   25,428,000,000   11,091,573,754.67   32.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   847.6    
P/E dự kiến   7.06    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A