Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.24E11   2.3723922707733334E11   33.96
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.8299936548E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.2628601372E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1353.3333    
PE dự kiến   4.0049    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A