Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.28310544024E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.26E10   4.4201695464E10   67.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.608E10   3.5361356372E10   67.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   869.3333    
P/E dự kiến   6.7983    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1184%