Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.99707768976E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.26E10   3.2287146663E10   99.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.608E10   2.5550257676E10   97.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   869.3333    
P/E dự kiến   6.7753    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A