Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.319225554E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.08E10   1.4141982E8   0.07
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.06E10   9.7906404E7   0.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1353.3333    
P/E dự kiến   4.6034    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A