Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.26E10   1.6647730898E10   51.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5428E10   1.2700219067E10   49.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   847.6    
P/E dự kiến   7.4328    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A