Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.24E11   4.744784541546667E11   67.91
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.08E10   2.8299936548E10   41.78
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.06E10   2.2628601372E10   41.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1353.3333    
PE dự kiến   4.0788    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A