Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   524,000,000,000   339,143,563,766   64.72
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   48,391,693,491   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   38,704,843,893   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,353.33    
PE dự kiến   4    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A