Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.24E11   5.22326598544E11   49.84
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.08E10   3.4159088764E10   33.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.06E10   2.7310249012E10   33.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1353.3333    
P/E dự kiến   3.9458    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A