Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.406E12   3.6235449246946665E12   79.79
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.18E11   6.6968942417333336E10   42.57
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.4E10   5.1576447532E10   41.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   854.4674    
PE dự kiến   8.0752    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A