Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.406E12   3.56952370214E12   52.4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.18E11   4.0750943232E10   17.27
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.4E10   2.8168238346E10   14.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   854.4674    
PE dự kiến   8.0752    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A