Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.061483E12   4.2833080664666665E12   79.1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.60608E11   2.892730198706667E11   83.25
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1418.2894    
P/E dự kiến   9.871    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A