Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.818840382976E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.61456E11   -4.9901055124E10   -9.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -4.2820286224E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1418.2894    
P/E dự kiến   9.871    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A