Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4,061,483,000,000   4,399,018,164,910   54.16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   260,608,000,000   299,615,506,184   57.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,418.29    
P/E dự kiến   9.87    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.06%