Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.406E12   3.151203492076E12   23.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.18E11   -2.426134094E10   -5.14
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.4E10   -1.891774102E10   -5.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   854.4674    
P/E dự kiến   7.7241    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A