Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3,406,000,000,000   3,678,506,436,625   108
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   118,000,000,000   113,322,505,741   96.04
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   94,000,000,000   88,916,346,484   94.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   854.47    
PE dự kiến   9.48    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A