Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0622E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.28E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1871.345    
PE dự kiến   9.6188    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A