Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.186E9   6.333357728E9   102.38
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.94E9   4.963037655E9   100.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   823.3333    
PE dự kiến   12.1457    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A