Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.54619616748E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.078E9   5.006337983E9   61.97
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.462E9   3.954106386E9   61.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1077.0    
P/E dự kiến   9.2851    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A