Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.929603390906667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.024E10   1.0658039592E10   78.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8.504270606666667E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1271.7434    
P/E dự kiến   10.7726    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0735%