Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.186E9   3.442774984E9   13.91
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.94E9   2.754219988E9   13.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   823.3333    
P/E dự kiến   14.332    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A