Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.37017423688E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.078268688E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.6E9   8.599749504E9   25.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1433.3333    
P/E dự kiến   10.6744    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0654%