Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   392,960,339,090.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   10,240,000,000   10,658,039,592   78.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8,504,270,606.67   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,271.74    
P/E dự kiến   10.77    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%