Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2508E12   1.002396157444E12   60.11
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.215E10   8.4594656988E10   77.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.5119E10   7.0282021436E10   80.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4222.8079    
P/E dự kiến   22.2601    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A