Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E12   1.1467737470626667E12   57.34
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.21873013014E11   7.577947589733333E10   46.63
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.8717140541E10   6.2832988341333336E10   47.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6401.5651    
PE dự kiến   12.0439    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A