Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.4E12   1.289892987833E12   92.14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.043E11   1.17626335318E11   112.78
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.66E10   9.6838989756E10   111.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5615.7982    
P/E dự kiến   15.029    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A