Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.4E12   1.0426719411613334E12   55.86
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.043E11   8.615565239466667E10   61.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.66E10   6.997053673866667E10   60.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5615.7982    
P/E dự kiến   16.2043    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A