Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.4E12   9.34885443368E11   16.69
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.043E11   8.6082118636E10   20.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.66E10   7.1440562392E10   20.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5615.7982    
P/E dự kiến   20.0862    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A