Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E12   1.425610917752E12   95.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.21873013014E11   1.34514205964E11   110.37
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.8717140541E10   1.10510963219E11   111.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6401.5651    
PE dự kiến   10.31    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A