Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,250,800,000,000   1,002,396,157,444   60.11
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   82,150,000,000   84,594,656,988   77.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   65,119,000,000   70,282,021,436   80.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,222.81    
P/E dự kiến   20.84    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A