Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.4E12   8.86646833288E11   31.67
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.043E11   6.1857092544E10   29.65
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.66E10   5.0809128328E10   29.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5615.7982    
P/E dự kiến   19.7657    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A