Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E12   1.010171959744E12   33.67
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.21873013014E11   6.1596565712E10   25.27
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.8717140541E10   5.1147666762E10   25.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6401.5651    
P/E dự kiến   10.9192    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A