Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2508E12   1.293019878244E12   103.38
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.215E10   9.7362074465E10   118.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.5119E10   8.1846297197E10   125.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4222.8079    
P/E dự kiến   24.3914    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A