Công ty Cổ phần Thống Nhất (BAX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BAX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.6884838350666664E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2283E10   2.7079726705333332E10   91.14
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0117E10   2.4903741169333332E10   92.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2453.2927    
PE dự kiến   11.2094    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0727%