Công ty Cổ phần Thống Nhất (BAX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BAX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   68,369,463,986   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   22,283,000,000   26,171,878,345   117.45
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   20,117,000,000   23,068,344,901   114.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,453.29    
PE dự kiến   18.59    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A