Công ty Cổ phần khoáng sản và luyện kim Bắc Á (BAM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BAM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -900,000,000   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   200,000,000   -900,000,000   -225
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6.67    
P/E dự kiến   270    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A