Công ty Cổ phần 482 (B82: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  B82 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.21326588491E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   9.51473686E8   47.57
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6E9   5.17398451E8   32.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   320.0    
PE dự kiến   3.4375    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A