Công ty Cổ phần 482 (B82: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  B82 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1731858342933333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   9.685735613333334E8   36.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6E9   4.498181853333333E8   21.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   320.0    
P/E dự kiến   7.8125    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A