Công ty Cổ phần 482 (B82: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  B82 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   450,000,000,000   277,735,408,901.33   46.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7,000,000,000   1,046,158,685.33   11.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5,000,000,000   836,926,948   12.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,000    
P/E dự kiến   4.9    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A