Công ty Cổ phần 482 (B82: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  B82 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.5E11   2.777354089013333E11   46.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   1.0461586853333334E9   11.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0E9   8.36926948E8   12.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1000.0    
P/E dự kiến   4.2    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A