Công ty Cổ phần 482 (B82: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  B82 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.5E11   3.04968932407E11   67.77
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   8.34619014E8   11.92
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0E9   6.67695211E8   13.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1000.0    
P/E dự kiến   2.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A