Công ty Cổ phần 482 (B82: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  B82 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.0782893854E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   7.4635203E8   18.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6E9   1.09520628E8   3.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   320.0    
P/E dự kiến   8.4375    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A