Công ty Cổ phần Việt An (AVF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AVF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   150,470,000,000   123,668,231,180   82.19
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -105,349,022,521   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -105,349,022,521   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A