Công ty Cổ phần Việt An (AVF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AVF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   120,122,594,634   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -104,361,830,716   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -104,361,830,716   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   117.68    
P/E dự kiến   2.55    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A