Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (AVC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.83854058822E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3207E11   3.88881474288E11   147.23
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2633E11   3.69437400574E11   146.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1683.2318    
P/E dự kiến   17.5258    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A