Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (AVC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.54746573093E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5206E11   1.75058943686E11   115.12
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.63725676027E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1683.2318    
PE dự kiến   18.0011    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A