Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (AVC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.915463044186666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5206E11   3.200153361426667E11   157.84
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   3.04014569336E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1683.2318    
PE dự kiến   18.0011    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A