Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (AUM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AUM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   400,000,000   -223,108,858.67   -41.83
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   312,000,000   -223,108,858.67   -53.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   312    
P/E dự kiến   34.62    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A