Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (AUM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AUM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.1E10   1.4937740616E10   35.57
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E7   -2.05378252E8   -228.2
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.51E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   351.0    
PE dự kiến   29.9145    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A