Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   60,000,000,000   42,209,811,912   35.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6,000,000,000   1,738,265,632   14.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,714.29    
P/E dự kiến   5.13    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A