Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.5454895234E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.125E10   2.657146796E9   23.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.0E9   2.12474283E9   23.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2571.4286    
PE dự kiến   14.8167    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A