Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.5969594349333336E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.146882892E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.3E9   9.14322852E8   8.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2371.4286    
P/E dự kiến   16.6988    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A