Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.0E10   4.5377376461333336E10   56.72
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E9   2.41521308E9   30.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1714.2857    
P/E dự kiến   5.6583    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A