Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.0159205476E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.125E10   6.56693864E8   1.46
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.0E9   5.25355092E8   1.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2571.4286    
P/E dự kiến   18.7833    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A