Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.4656898452E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.72064352E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.3E9   1.376514816E9   4.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2371.4286    
P/E dự kiến   6.1566    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A