Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.6903467706E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.711182628E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E9   1.368946102E9   22.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   197.1091    
P/E dự kiến   20.1919    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A