Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9,610,550,000   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -6,633,719,346   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   10,000,000,000   -6,633,719,346   -66.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   657.03    
PE dự kiến   2.19    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A