Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.87496E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.1594046E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.3E10   5.03958204E8   1.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   657.0302    
P/E dự kiến   1.7351    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A