Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1109637847066667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.310755545333333E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E9   4.248604436E9   106.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   197.1091    
P/E dự kiến   14.5097    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A