Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.09042395853E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.315416596E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.0E9   3.452333277E9   115.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   197.1091    
P/E dự kiến   9.3349    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A