Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   150,000,000,000   16,958,909,090   5.65
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   16,000,000,000   12,309,128,102   38.47
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   9,847,302,482   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A