Công ty Cổ phần An Thịnh (ATB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.2949315762E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.2E9   5.97114696E8   3.25
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.36E9   2.04745666E8   1.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   530.1066    
P/E dự kiến   1.6978    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A