Công ty Cổ phần An Thịnh (ATB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   21,680,795,909   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9,200,000,000   -1,682,960,758   -18.29
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7,360,000,000   -1,759,348,025   -23.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   530.11    
PE dự kiến   1.33    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A