Công ty Cổ phần An Thịnh (ATB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.8734210508E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.2E9   -9.67936712E8   -7.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.36E9   -1.0697864013333334E9   -10.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   530.1066    
PE dự kiến   1.5091    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A