Công ty Cổ phần NTACO (ATA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0E12   5.6957938464E10   4.27
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0E11   1.593952304E9   1.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8333.3347    
P/E dự kiến   0.0684    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A