Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (AST: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.07268E11   8.56013756768E11   70.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.03026695844E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.60571E11   1.5873350310133334E11   74.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4460.3056    
PE dự kiến   15.6492    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A