Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (AST: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.07268E11   8.34533684344E11   45.99
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.07268E11   3.91787367052E11   21.59
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.21142E11   3.0052545328E11   46.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4460.3056    
PE dự kiến   15.6267    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A