Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.7758086191893333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.9190780890666664E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   3.5061065797333336E10   65.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1071.2504    
P/E dự kiến   6.2824    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A