Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.69672448509E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.6723458134E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   3.7711250998E10   47.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1071.2504    
P/E dự kiến   6.2264    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A