Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.810730793252E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.414294288E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   2.5188868668E10   15.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1071.2504    
P/E dự kiến   4.5554    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A