Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.5E12   2.332409031616E12   46.65
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.7141530712E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E10   3.940239219E10   24.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2142.5008    
PE dự kiến   3.1225    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A