Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   40,000,000,000   -9,342,968,230   -11.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,071.25    
P/E dự kiến   3.81    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A