Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.5E12   2.139124009052E12   21.39
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.22465373E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E10   2.5818799328E10   8.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2142.5008    
P/E dự kiến   3.3932    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A