Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.8E12   2.454153849556E12   136.34
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.98365581253E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E11   1.80997725367E11   90.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   826.6722    
P/E dự kiến   17.7217    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A