Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.8E12   1.968015167788E12   54.67
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.21267696944E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E11   1.0449609725E11   26.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   909.3395    
P/E dự kiến   13.6363    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A