Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,010,000,000,000   870,171,790,344   43.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   182,000,000,000   159,346,971,354   43.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   827.5    
P/E dự kiến   18.91    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A