Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.01E12   1.3437321521533333E12   99.78
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.82E11   2.3356724744266666E11   96.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   827.4989    
P/E dự kiến   18.3686    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A