Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.8E12   5.434625805974E12   27.73
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.9E11   1.847473692418E12   103.79
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.714571755904E12   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   826.6722    
P/E dự kiến   18.3265    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A