Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng ASA (ASA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.0834540152E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E9   6.31738095E8   25.27
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0E9   4.78572359E8   23.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   200.0    
PE dự kiến   3.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A