Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng ASA (ASA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   70,834,540,152   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,500,000,000   631,738,095   25.27
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2,000,000,000   478,572,359   23.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   200    
PE dự kiến   6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A