Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,000,000,000   2,323,843,914.67   58.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2,300,000,000   1,805,741,798.67   58.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   173   N/A   N/A
EPS dự kiến   230    
P/E dự kiến   8.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.09%