Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.211235991066667E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E9   9.361195813333334E8   28.08
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E9   7.318986E8   27.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   200.0    
P/E dự kiến   12.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A