Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ASA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   1.876261939E9   62.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.3E9   1.461009551E9   63.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   173.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   230.0    
P/E dự kiến   8.2609    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A