Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ART năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.8E10   1.13483671106E11   315.23
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.084858701E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5E9   4.5423702162E10   1514.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   40.2577    
P/E dự kiến   201.0797    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A