Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ARM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.05650705006E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0752E10   9.731189482E9   45.25
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.57E9   7.753535586E9   45.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3305.3835    
PE dự kiến   19.3624    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A