Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ARM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.53636859325E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.01E10   1.028481714E10   101.83
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.049E9   8.227853712E9   102.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3104.4378    
P/E dự kiến   18.1675    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A