Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ARM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8,850,000,000   9,230,606,272   78.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7,080,000,000   7,384,482,417.33   78.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,400   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,730.7    
P/E dự kiến   11.43    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%