Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ARM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.85E9   9.230606272E9   78.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.08E9   7.384482417333333E9   78.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2730.7019    
P/E dự kiến   12.4876    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A