Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ARM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.00602309716E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.01E10   1.0487836937333334E10   77.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.049E9   8.390278084E9   78.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3104.4378    
P/E dự kiến   13.6901    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A