Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ARM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.35129498696E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.01E10   1.0420774804E10   25.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.049E9   8.336619844E9   25.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3104.4378    
P/E dự kiến   9.9213    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A