Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ARM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.81426709854E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0752E10   8.567627549E9   79.68
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.57E9   6.822023886E9   79.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3305.3835    
PE dự kiến   23.1138    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A