Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ARM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.0449329144E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0752E10   9.683507604E9   45.03
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.57E9   7.746806084E9   45.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3305.3835    
P/E dự kiến   17.8497    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A