Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.5790218632E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5055E10   1.4301953848E10   23.75
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.011E9   1.4301953848E10   118.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   77.2051    
P/E dự kiến   46.629    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A