Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E10   3.2072351392E10   16.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   7.398853548E9   23.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.4E9   7.398853548E9   28.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   164.1026    
P/E dự kiến   24.375    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A