Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E10   1.0650463394133333E11   159.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   1.8407441605333332E10   172.57
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.4E9   1.4821284996E10   173.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   164.1026    
P/E dự kiến   19.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A