Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E10   8.254176707E10   82.54
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   3.1650064778E10   197.81
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.4E9   3.1650064778E10   247.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   164.1026    
P/E dự kiến   24.9844    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A