Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.9469123819E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.190068531E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.190068531E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   381.0256    
P/E dự kiến   9.7106    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A