Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E10   1.17097095981E11   234.19
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   1.314063367E10   164.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.4E9   1.1364987648E10   177.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   164.1026    
P/E dự kiến   18.2813    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A