Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.69497532086E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5055E10   4.036082076E9   26.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.011E9   5.058047986E9   167.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   77.2051    
PE dự kiến   41.448    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A