Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E10   7.6223811088E10   76.22
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   3.1651064778E10   197.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.4E9   2.6271829864E10   205.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   164.1026    
P/E dự kiến   23.7656    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A