Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.1913413352E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.003E9   5.416229428E9   19.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.26915974E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1854.9632    
P/E dự kiến   6.0379    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A