Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI (APL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.0E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2500.0    
P/E dự kiến   6.72    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A