Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  API năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.55161135645E11   3.21044818184E11   17.63
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.47675804121E11   1.15481264652E11   19.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.18140643297E11   1.15481264652E11   24.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3245.6221    
P/E dự kiến   8.9351    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A