Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  API năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.55161135645E11   2.70796726561E11   59.49
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.47675804121E11   7.3681771448E10   49.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.18140643297E11   5.7349480706E10   48.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3337.3063    
P/E dự kiến   9.1391    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A