Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  API năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E11   5.8435049381E11   36.52
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E11   9.1105480668E10   37.96
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.6E10   7.2544580696E10   37.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2711.8644    
PE dự kiến   6.3056    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A