Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  API năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.55161135645E11   1.8185022538E11   19.98
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.47675804121E11   5.873232561E10   19.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.18140643297E11   4.6907162842E10   19.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3337.3063    
P/E dự kiến   9.2889    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A