Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  API năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E11   5.57444340274E11   34.84
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E11   9.6040668836E10   40.02
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.6E10   7.7606771382E10   40.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2711.8644    
P/E dự kiến   10.3988    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A