Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  API năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E11   8.40288486405E11   105.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E11   9.3328521878E10   77.77
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.6E10   7.0110881174E10   73.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2711.8644    
PE dự kiến   8.6288    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A