Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  API năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.55161135645E11   1.7164315944666666E11   28.28
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.47675804121E11   5.9349676082666664E10   30.14
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.18140643297E11   4.701101726E10   29.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3337.3063    
P/E dự kiến   8.8994    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A