Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  API năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E11   2.871190724E11   8.97
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E11   4.4908224464E10   9.36
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.6E10   3.7352528096E10   9.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2711.8644    
P/E dự kiến   5.8263    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A