Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  API năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E11   7.320944466386666E11   68.63
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E11   1.05558935988E11   65.97
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.6E10   8.064411801733333E10   63.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2711.8644    
PE dự kiến   8.4075    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A