Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  API năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.6E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2711.8644    
P/E dự kiến   10.2144    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A