Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6,877,419,237.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   46,184,065.33   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   46,184,065.33   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   794.6    
P/E dự kiến   8.94    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A