Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.95E12   3.983160794578E12   67.51
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.5E10   1.98577375734E11   152.75
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.56960786808E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   10709.6948    
P/E dự kiến   4.5846    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A