Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.95E12   3.3916112765546665E12   86.23
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.5E10   1.34916998268E11   155.67
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.05437230004E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   10709.6948    
PE dự kiến   4.5846    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A