Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.53936924575E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.2945095174E10   8.7066757197E10   202.74
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.4356076139E10   6.8972731556E10   200.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2910.5379    
P/E dự kiến   17.3507    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A