Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   99,245,033,236   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   42,202,688,413   45,571,428,450   53.99
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   33,762,150,731   38,288,361,312   56.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,860.22    
P/E dự kiến   7.03    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A