Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.04459286284E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.2202688413E10   4.7801744118666664E10   84.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.3762150731E10   3.9260684374666664E10   87.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2860.2224    
P/E dự kiến   6.7477    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A