Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.44586435384E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.2945095174E10   7.977892636933333E10   139.33
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.4356076139E10   6.2635541046666664E10   136.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2910.5379    
P/E dự kiến   24.0162    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A