Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.2364520164E10   9.854324863333333E10   174.46
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.3243902218E10   7.826703778533333E10   176.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2816.318    
PE dự kiến   12.4276    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A