Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.2364520164E10   9.3218779943E10   220.04
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.3243902218E10   7.3783323155E10   221.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2816.318    
PE dự kiến   11.3624    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A