Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  APC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.2364520164E10   6.933354106E10   40.91
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.3243902218E10   5.485108702E10   41.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2816.318    
P/E dự kiến   9.658    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A