Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ANV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.732194348254E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.22E11   1.23189656734E11   50.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.05042031852E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   640.1927    
P/E dự kiến   16.2451    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A