Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ANV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.258923470164E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.51321348764E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5E11   3.0356416266E11   30.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2005.6177    
P/E dự kiến   11.7669    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A