Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ANV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2,756,775,762,801.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   33,981,382,728   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   42,000,000,000   22,398,043,372   40
Cổ tức bằng tiền dự kiến   900   N/A   N/A
EPS dự kiến   640.19    
P/E dự kiến   12.15    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.12%