Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ANV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.824525366938E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.8835436025E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.2E10   1.9667588544E10   46.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   900.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   640.1927    
P/E dự kiến   11.6371    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A