Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ANV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.366494554142E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.30336817608E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5E11   3.78452137088E11   75.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2005.6177    
P/E dự kiến   8.6756    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A