Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ANV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.117989393205E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.90204565454E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5E11   6.00042476199E11   240.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1966.2609    
PE dự kiến   14.4437    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A