Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AMV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3976908082666666E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.7144E10   1.389186112E9   2.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.7716E10   1.3454787946666667E9   2.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1390.9259    
P/E dự kiến   10.7842    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A