Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AMV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E9   8.059248829E9   100.74
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E8   -6.35879441E8   -317.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E8   -6.35879441E8   -317.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   94.5291    
P/E dự kiến   108.9611    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A