Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AMV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.1868340913E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.7144E10   3.931449243E10   83.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.7716E10   3.8465952601E10   101.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1390.9259    
PE dự kiến   23.15    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A