Công ty Cổ phần Armephaco (AMP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.06445E12   1.0111118876106666E12   71.24
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.2447900254666668E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.02E10   1.8425402148E10   68.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1553.8462    
PE dự kiến   14.0941    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A