Công ty Cổ phần Armephaco (AMP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.06445E12   1.225437134781E12   115.12
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.4119935657E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.02E10   1.9888570633E10   98.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1553.8462    
PE dự kiến   10.4257    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A