Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AME năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.85E11   4.07803857635E11   105.92
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.661706947E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E9   2.105117549E9   105.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   166.6667    
P/E dự kiến   24.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A