Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AME năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.5E11   7.61571838978E11   169.24
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.5236546814E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E9   1.2106438901E10   484.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   208.3333    
P/E dự kiến   65.76    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A