Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AME năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0E12   5.12761186416E11   25.64
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.234241714E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.4E10   1.681517856E9   3.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2000.0    
PE dự kiến   5.65    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A