Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AME năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0E12   7.96015888708E11   79.6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.3382211157E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.4E10   1.860422304E10   77.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   952.381    
PE dự kiến   11.34    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A