Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AME năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   370,000,000,000   349,273,066,344   94.4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1,563,551,332   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   12,000,000,000   1,210,993,760   10.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,000    
P/E dự kiến   4.2    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A