Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AME năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.5E11   9.26126355014E11   102.9
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.034187686E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E9   2.347478302E9   46.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   208.3333    
P/E dự kiến   19.68    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A