Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AME năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.7E11   3.49273066344E11   94.4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.563551332E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E10   1.113882818E9   9.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1000.0    
P/E dự kiến   3.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A