Công ty Cổ phần Đầu tư AMD GROUP (AMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AMD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,324,285,540,454.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   70,536,000,000   59,271,204,550.67   63.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   43,533,320,200   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.07%