Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.65035E11   1.4435287300933334E11   65.6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.729048264E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.811E9   9.151343972E9   69.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3442.4561    
PE dự kiến   6.0422    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A