Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.42422584928E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0333E10   1.0709452968E10   25.91
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.811E9   1.0052898752E10   25.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3442.4561    
P/E dự kiến   5.3741    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A