Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   169,413,765,864   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9,525,000,000   15,502,284,333.33   122.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9,037,000,000   14,708,058,856   122.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,170.88    
P/E dự kiến   10.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.06%