Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.49771408708E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0045E10   1.2890783354666666E10   96.25
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.537E9   1.2217129446666666E10   96.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3346.3158    
P/E dự kiến   8.3674    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A