Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.65035E11   1.44586012825E11   87.61
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.1446045511E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.811E9   1.0789753017E10   109.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3442.4561    
PE dự kiến   6.2455    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A