Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.69413765864E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.525E9   1.5502284333333334E10   122.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.037E9   1.4708058856E10   122.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3170.8772    
P/E dự kiến   9.7765    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A