Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   165,035,000,000   144,586,012,825   87.61
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   11,446,045,511   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9,811,000,000   10,789,753,017   109.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,442.46    
PE dự kiến   5.43    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A