Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.39837974468E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0333E10   1.1071320132E10   53.57
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.811E9   1.0440613534E10   53.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3442.4561    
P/E dự kiến   5.6936    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A