Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (ALV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ALV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.258968668E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   5.840071592E9   7.3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.68E10   5.069574536E9   7.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5585.2252    
P/E dự kiến   1.3786    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A