Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (ALV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ALV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.258968668E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.840071592E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0E9   5.069574536E9   18.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2327.1772    
P/E dự kiến   4.1252    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A