Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (ALV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ALV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4633810791733334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.5039522445333334E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0E9   1.0944604710666666E10   117.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2327.1772    
P/E dự kiến   5.9729    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A