Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (ALV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ALV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.35294546763E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.3962404182E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.0E9   1.0047951224E10   143.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1237.2003    
PE dự kiến   2.7481    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A