Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ALT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.44188794268E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   6.18325764E9   57.97
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.0E9   6.18325764E9   66.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1220.2118    
PE dự kiến   10.2441    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A