Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ALT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.37113856012E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   4.831164426E9   30.19
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.0E9   4.831164426E9   34.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1220.2118    
P/E dự kiến   11.3095    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A