Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ALT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6,500,000,000   5,516,742,816   42.44
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5,500,000,000   5,073,638,688   46.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600   N/A   N/A
EPS dự kiến   958.74    
P/E dự kiến   12.52    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%