Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ALT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.42815233236E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   4.728193084E9   14.78
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.0E9   4.541900764E9   16.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1220.2118    
P/E dự kiến   11.4734    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A