Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ALT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.37078576738E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   5.346273462E9   33.41
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.0E9   5.346273462E9   38.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1220.2118    
PE dự kiến   10.1622    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A