Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ALT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   156,573,372,419   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8,000,000,000   8,090,263,766   101.13
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7,000,000,000   7,371,637,943   105.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,220.21    
PE dự kiến   9.83    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A