Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ALT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.5E9   6.843259536E9   105.28
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.5E9   5.939571874E9   107.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   958.7378    
P/E dự kiến   14.7068    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A