Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ALT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2963391076E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   4.743290896E9   33.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E9   4.743290896E9   39.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1173.1586    
P/E dự kiến   10.3993    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0656%