Công ty Cổ phần Chứng Khoán NHNN VN - Agriseco (AGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AGR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.91494217564E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.9E10   1.7171335855E11   124.43
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.7171335855E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   269.8864    
P/E dự kiến   10.3747    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A