Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AGP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.17E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.13E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.65E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3687.1094    
P/E dự kiến   8.1365    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A