Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AGP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   417,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   31,300,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   26,500,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,700   N/A   N/A
EPS dự kiến   6,083.73    
P/E dự kiến   4.93    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A