Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AGP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.25934069458E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.24E10   3.4224138662E10   52.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.728280076E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3578.665    
P/E dự kiến   8.383    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A