Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AGM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   42,000,000,000   45,395,130,794   54.04
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   36,000,000,000   39,030,314,760   54.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,978.02    
PE dự kiến   4.75    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A