Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AGM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.3586E12   1.90192276993E12   80.64
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.48E10   6.052257406E9   24.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.114E10   5.862225262E9   27.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1161.5385    
P/E dự kiến   8.5232    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A