Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AGM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.23567475285E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9E10   2.7417224086E10   72.15
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6E10   2.1911417462E10   68.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   884.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   879.1209    
P/E dự kiến   10.2375    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0982%