Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AGM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.42706687234E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.25E10   1.6146197724E10   17.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.9063E10   1.283411898E10   16.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1047.4176    
P/E dự kiến   9.0699    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0526%