Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AGM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.3586E12   1.9616648669333333E12   62.38
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.48E10   3.0088834746666665E9   9.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.114E10   2.6134741213333335E9   9.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1161.5385    
P/E dự kiến   8.5232    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A