Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AGM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,358,600,000,000   1,961,664,866,933.33   62.38
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   24,800,000,000   3,008,883,474.67   9.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   21,140,000,000   2,613,474,121.33   9.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,161.54    
P/E dự kiến   8.33    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A