Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AGM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.42662640748E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   1.3296284282E10   26.59
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.1002563334E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1047.4176    
P/E dự kiến   9.0222    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A