Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AGF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.5331973291173335E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   3.8657164546666665E9   5.8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.2451214266666665E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   4603.6538    
P/E dự kiến   7.733    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A