Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AGF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3,533,197,329,117.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   50,000,000,000   3,865,716,454.67   5.8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4,245,121,426.67   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,603.65    
P/E dự kiến   7.73    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.23%