Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AGF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.970840139808E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   1.233137642E10   6.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.3468067756E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2301.8269    
P/E dự kiến   3.8665    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A