Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang (AFX: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AFX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.333E12   1.2847517037173333E12   72.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.905403445333333E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E8   5.905403445333333E9   2214.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5.7143    
P/E dự kiến   1435.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A