Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương (AFC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.1999E10   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.298E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.416E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   413.1596    
PE dự kiến   24.9298    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A