Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ADS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E12   1.100812127209E12   73.39
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.2E10   3.6272409474E10   113.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1896.467    
P/E dự kiến   11.7587    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A