Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ADS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.186367449788E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E10   5.4293237326E10   33.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.8436998362E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1896.467    
P/E dự kiến   11.7587    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A