Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ADS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,500,000,000,000   993,912,127,362   33.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   32,000,000,000   19,699,367,008   30.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,991.29    
P/E dự kiến   8.34    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.09%