Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ADP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.5E11   6.08842353012E11   27.67
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.8E10   7.5192018352E10   32.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.64E10   6.015361468E10   32.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3020.8416    
P/E dự kiến   12.5793    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A