Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ADP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.5E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.8E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4427.1081    
P/E dự kiến   5.8413    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A